แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

บทที่ 1
 1. โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล   .......................... 
 2. พิกเซล (Pixel)  คือหน่วย พื้นฐานของ..............
บทที่ 2
 1. เราสามารถปรับค่าของ Crop tool ได้จากแถบ ..................
 2. การเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาทำงาน Click ที่เมนู File เลือกคำสั่ง New หรือกด Ctrl + ..... จะปรากฏหน้าต่าง New 
บทที่ 3
 1. การบันทึกข้อมูล คลิกที่ Menu File > Save หรือ กด Ctrl +......  
 2. การบันทึกแบบ Save As คลิกที่ Menu File > Save As หรือ สามารถกดคีย์ลัดได้คือ Shift + ..... + S
บทที่ 4
 1.  การกด Ctrl + +  คือ Zoom ...... 
 2.  การกด Ctrl  - -   คือ Zoom ...... 
บทที่ 5
 1. คลิกที่ Menu Image >.........>Grayscale เพื่อเปลี่ยนระบบสีของภาพให้เป็นแบบ Grayscale
 2. คลิกที่ ......................... > Mode > Duotone    เพื่อเปลี่ยนภาพเข้าสู่ระบบสีแบบ Duotone
บทที่ 6
 1. คำสั่ง Image > ....................... > Auto Contrast คีย์ลัด คือ Alt + Shift + Ctrl + L เป็นคำสั่งปรับค่าความมืดอัตโนมัติ 
 2. คำสั่ง Image > Adjustment > Auto ...................   คีย์ลัด คือ Shift + Ctrl + L เป็นคำสั่งปรับค่าความสว่างอัตโนมัติ โปรแกรมจะคำนวณค่าความสว่างที่เหมาะสมที่สุด
บทที่  7
 1. การ............ หรือการ Selection พื้นที่นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อการทำงาน เพราะเป็นการบอกจุดประสงค์ของขอบเขตการทำงานของโปรแกรม
 2. การสร้าง Selection โปรแกรมจะแสดงพื้นที่ ที่ถูกเลือกโดยการล้อมพื้นที่ด้วยเส้น....... Selection  พื้นที่ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการเลือกจะไม่สามารถทำงานได้ 
บทที่ 8
 1. คำสั่ง ............ > Sketch การเปลี่ยนภาพเป็นภาพศิลปะ
 2. Filter ในกลุ่มของ ..........  Filter ปรับเปลี่ยนภาพในพื้นที่ทำงานให้เกิดความพร่ามัว